KONTAKTY

OBALY BRNO.cz
Vodařská 126/17
619 00, Brno
tel: +420 773 500 723
info@obalybrno.cz

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 13,0 Kč
naše cena 16,0 Kč

» Reklamační řád
Reklamační řád a odstoupení od kupní smlouvy ve 14-ti denní lhůtě

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

1.2. „Prodávající“ na internetovém obchodě www.obalybrno.cz je živnostník Tomáš Kyselka, se sídlem: Hybešova 823/22, 664 51 Šlapanice, IČ: 88082385, DIČ: CZ9307014123 a je plátcem daně z přidané hodnoty.

1.3. „Kupující“ je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

2. Záruční podmínky

2.1. Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede kupující.

2.2. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady na zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

2.3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

2.4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Zákonnou podmínkou je v tomto případě mimo jiné, že byl nákup proveden soukromou osobou, nikoli podnikatelským subjektem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

2.4.1. Kupující musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

2.4.2. Právo na odstoupení od smlouvy ale kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě, že je zboží upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, a dále zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

3. Vyřízení Reklamace

3.1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

3.3. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

3.4. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:

3.4.1. porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou;

3.4.2. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

3.5. Při jakékoli návštěvě servisního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.

Reklamované zboží zasílejte prosím na adresu výdejny MojeDílna.cz (OBALY BRNO.cz), Vodařská 126/17, 619 00 Brno- Horní Heršpice.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Pro případ odstoupení od kupní smlouvy ve 14-ti denní lhůtě nás kontaktujte na e-mail info@obalybrno.cz. Na tento e-mail prosím zašlete náš formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

Zboží zasílejte prosím na adresu prodejny výdejny MojeDílna.cz (OBALY BRNO.cz), Vodařská 126/17, 619 00 Brno- Horní Heršpice.